Privatlivspolitik

1. Indledning
Hos Happy Day Group ApS (”Happio”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt.

Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, herunder når du anvender vores hjemmeside ”happio.dk”. Privatlivspolitikken fastlægger retningslinjer for vores måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Happio.

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

Happy Day Group ApS
Adresse: Falkoner Allé 1, 3.
2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 41534303
E-mail: support@happio.dk


2. Vores behandling af dine personoplysninger

Brugeradministration

Vi behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside samt opretter dig som bruger på vores hjemmeside. Herudover anvender vi dine personoplysningertil at administrere din Happio-konto, fx håndtering af betalinger, når vi yder support omkring brugerrelaterede spørgsmål via vores kundeservice og når du anvender hjemmesiden.

Når du besøger vores hjemmeside, opretter dig som bruger og gør brug af vores hjemmesides funktioner, indsamler og anvender vi følgende typer personoplysninger:
 

- Navn

- Kontaktinformationer, fx e-mailadresse og telefonnummer

- Kodeord

- Oplysninger om dine sociale medie-profiler, fx brugernavn, hvis du har givet disse til os

- IP-adresse

- Dine ”favoritter” (hvilke profiler, du følger på vores hjemmeside)

- Betalingsoplysninger  

- Navn og kontaktoplysninger på værge eller forælder, hvis relevant

- Øvrige oplysninger du angiver, når du opretter en Happio-konto/profil hos os, fx Mobilepay-oplysninger, oplysninger afgivet i en profiltekst mv.

- Brugergenereret indhold, fx reaktionsvideoer på videohilsner, som du vælger at uploade


Vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med brugeradministration er opfyldelse af kontrakt ved køb af varer eller tjenesteydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), når du køber videohilsener og andre services, samt vores legitime interesser i at kunne indsamle og administrere dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f). Vi kan også behandle dine personoplysninger for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Opbevaringsperiode:
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med ovenstående formål, så længe du har en aktiv brugerkonto. Hvis du ikke har brugt vores ydelser i mere end to år, vil din brugerkonto blive deaktiveret og herefter slettet. Vi opbevarer dog økonomiske oplysninger i indeværende år plus fem år i medfør af bogføringsloven. Hvis vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med et retskrav, vil vi opbevare oplysningerne, så længe det er relevant i relation til retskravet.

Oplysningerne kan derudover behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Administration af kontraktforhold for Profilbrugere

Hvis du er en Profilbruger (dvs. en person, der udbyder videohilsener gennem vores hjemmeside), behandler vi følgende personoplysninger om digfor at kunne leve op til vores kontraktuelle forhold til dig som Profilbruger, dvs. bl.a. administration af din profil, anvendelse af fremvisningsmateriale (som defineret nedenfor) til brug for markedsføring af dig som Profilbruger, samt betaling af dit vederlag i henhold til Happios Aftale for Profilbrugere (som kan ses her).

Når vi foretager administration af dit kontraktforhold, indsamler og anvender vi følgende typer personoplysninger:

- Navn

- Kontaktinformation, fx e-mailadresse og telefonnummer

- Brugernavn

- Kontonummer og øvrige betalingsoplysninger

- Navn og kontaktoplysninger på værge eller forælder, hvis relevant

- Fremvisningsmateriale (dvs. et billede af dig selv samt en ”præsentationsvideo” og øvrige oplysninger, du giver os)

- Oplysninger om dine producerede videohilsener og kunder, herunder antal og indholdet af videohilsenen

- Evt. din organisation (fx din agent, manager og lignende)

- Evt. oplysninger modtaget i forbindelse med vores profilhenvisningsprogram


Vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med administration af dit kontraktforhold er den aftale, som du har indgået med os i forbindelse med oprettelse som Profilbruger på vores hjemmeside og din accept af Aftale for Profilbrugere (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Vi kan også behandle dine personoplysninger for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).


Opbevaringsperiode:

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med ovenstående formål, så længe du er registreret som Profilbruger på Happio eller så længe, at vi er berettiget hertil i henhold til den aftale, som vi har indgået med dig (Aftale for Profilbrugere). Vi opbevarer dog økonomiske oplysninger i indeværende år plus fem år i medfør af bogføringsloven.

Oplysningerne kan derudover behandles og opbevares længere i anonymiseret form. Hvis vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med et retskrav, vil vi opbevare oplysningerne, så længe det er relevant i relation til retskravet.

 

Markedsføring

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne markedsføre vores ydelser til dig, fx ved at udsende nyhedsbreve.

Vi behandler følgende personoplysninger til markedsføringsrelaterede formål:

- Navn

- E-mailadresse

- Profilbrugere, som du følger

- Oplysninger om din klik-adfærd i relation til udsendt markedsføring, fx om du åbner vores nyhedsbreve

 

Vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og andre markedsføringsretlige formål er dit samtykke hertil (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Vi kan også udsende markedsføringsmateriale til dig uden dit samtykke på baggrund af dit tidligere køb hos os i de tilfælde, hvor vi vælger at benytte os af denne mulighed i markedsføringsloven (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

Endelig har vi en legitim interesse i at kunne indsamle og administrere dine personoplysninger, herunder via din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)


Opbevaringsperiode:
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med ovenstående markedsføringsformål, så længe du har en aktiv brugerkonto. Vi opbevarer dog dokumentation for dit samtykke til at modtage markedsføring så længe, som vi anvender dit samtykke og op til to år efter, at dit samtykke har været anvendt sidste gang/trukket tilbage.


Statistik
Vi behandler dine personoplysninger  med det formål at udføre statistiske analyser for at udvikle vores ydelser og hjemmeside, både i forhold til funktionalitet, sikkerhed og metoder. Derudover vil vi bruge statistiske analyser til at identificere markedstendenser, trends  mv.


Vi behandler følgende personoplysninger om dig til brug for statistiske analyser:
 

- IP-adresse

- Information om den enhed, du bruger (fx enheds-ID)

- Information om, hvordan du bruger vores ydelser

- Klik-adfærd

- Oplysninger indsamlet via cookies

 

Vores behandlingsgrundlag er vores legitime interesse i at kunne udarbejde statistik, foretage undersøgelser, forbedre samt udvikle vores tjenester og produkter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Opbevaringsperiode:
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med ovenstående statistiske formål og opbevarer dem kun i en kort periode inden vi anonymiserer dem til videre brug.


3. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Databehandlere, som handler på vegne af Happio
Om nødvendigt kan Happio overlade dine personoplysninger til eksterne leverandører (fx udbydere af IT-tjenester som cloud service, webhosting mv.), som behandler personoplysninger i henhold til Happios instrukser og en mellem Happio og leverandøren indgået databehandleraftale. Sådanne modtagere får status af databehandlere på vegne af Happio.


Andre modtagere af data:

Modtager

Formål med videregivelse

Hjemmel

Domstole og advokater

Etablere, udøve og forsvare mod juridiske krav

Vores legitime interesse i at fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende  (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

Eksterne revisorer

Overholdelse af lovmæssige forpligtelser (såsom krav om regnskab og revision)

Overholdelse af lovmæssige forpligtelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)

Offentlige myndigheder

Overholdelse af lovmæssige forpligtelser

Overholdelse af lovmæssige forpligtelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)

Banker

Administration af betalinger foretaget til eller af Happio

At leve op til kontraktuelle forpligtelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)

Potentielle købere af Happy Day Group ApS eller en del af forretningen

At give information om Happio til potentielle købere inden for rammerne af en due diligence-proces.

Vores legitime interesse i at kunne sælge vores forretning eller dele af den (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

 

Overførselsgrundlag ved overførsler af dine personoplysninger ud af EU/EØS

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

 

4. Dine rettigheder

Under databeskyttelsesforordningen kan du have ret til at:

             - Få indsigt i dine personoplysninger

Du kan anmode om at få bekræftet, hvorvidt personoplysninger er blevet behandlet om dig og, hvis det er tilfældet, få indsigt i dine personoplysninger. Du har også ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, der bliver behandlet.

           - Få rettet forkerte eller utilstrækkelig personoplysninger (berigtigelse)

Happio vil forsøge at holde dine personoplysninger korrekte, komplette og ajourførte. Hvis du konstaterer, at dine personoplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, har du ret til at få dine personoplysninger ajourført.

           - Gøre indsigelse mod behandlingen

Du kan gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger bliver behandlet på grundlag af en legitim interesse, hvis der findes årsager, som relaterer til din specifikke situation, som gør, at du ikke mener, dine personoplysninger bør behandles. Desuden kan du modsætte behandling af dine personoplysninger foretaget med direkte markedsføring for øje.

             - Sletning af dine personoplysninger:

Under visse omstændigheder kan du få dine personoplysninger slettet. Fx har du ret til sletning, når der ikke længere er brug for at behandle dine personoplysninger til det formål, som de blev indsamlet til.

            - Begrænsning af behandling af dine personoplysninger

 Under visse omstændigheder kan du bede os begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

           
- Dataportabilitet

Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

5. Informationssikkerhed
Fortrolighed og sikkerhed udgør hjørnestenene i Happio's indsats for databeskyttelse, og vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Vi sikrer, at adgang til dine personoplysninger sker sikkert ved foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger afhængigt af forholdene under med hensyntagen til den tilgængelige teknologi, omkostninger ved implementering samt databehandlingens beskaffenhed, omfang, kontekst og formål og den involverede risiko. Vi har derfor implementeret relevante tekniske, fysiske og organisatoriske forholdsregler, der beskytter dine personligoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

6. Cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Se nærmere angående vores anvendelse af cookies i vores cookiepolitik.

. 

7.Spørgsmål og klager

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af nogle af dine ovenfor beskrevne rettigheder, skal du endelig kontakte Happio ved brug af følgende kontaktinformation:

Happy Day Group ApS
Adresse: Falkoner Allé 1, 3., 2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 41534303
Content Manager Jacob Stubbe Østergaard, jacob@happio.dk

 

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

8. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at opdatere denne privatlivspolitik om nødvendigt, fx for at tilpasse os lovændringer, reguleringer og praksis/procedurer, eller krav pålagt os af en myndighed. Den nyeste version er altid tilgængelig via dette link. Den opdaterede privatlivspolitik er gældende fra den dato, den bliver offentliggjort på vores hjemmeside.

 

Version 1.0
Sidste opdatering: 27. oktober 2020